• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/sabimercom
  • https://plus.google.com/117777972281772689178
  • http://twitter.com/sabimercom

Hızlı Erişim

  

   

OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek olanların mali hakları ÖDENMELİ

İhraç edilen kamu görevlilerinin iadesi hakkında çıkarılan KHK'larda Ohal komisyonunun iade kararı vermesi halinde, geçmişe dönük mali hakların ödenmesi yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.


23.01.2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Komisyonun görevleri" başlıklı 2. maddesi ile "İnceleme ve karar" başlıklı 9. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Komisyonun görevleri 
MADDE 2 - (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir. 
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi. 
b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi. 
c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması. 
ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması. 
(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ger- çek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır. 
(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz."

"İnceleme ve karar 
MADDE 9 - (1) Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar. Komisyon, inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilir."

685 sayılı OHAL Komisyonuna ilişkin KHK'da iade edilenlerin geçmişe yönelik mali hakları konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Anayasa Mahkemesinin 26.07.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2016/25923 başvuru numaralı 20.07.2017 tarihli kararında kamu görevinden çıkarılan başvurucunun başvuru yollarını tüketmemesi nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna hükmetmiştir. Anayasa Mahkemesi OHAL Komisyonuna başvurulmaksızın doğrudan Anayasa Mahkemesine başvurulmasını uygun bulmamıştır. Söz konusu kararda başvuru sahibinin OHAL Komisyonuna başvurarak görevine iade edilme ve yoksun kaldığı mali haklarına kavuşma imkanına vurgu yapılmıştır. Söz konusu kararın ilgili bölümü aşağıdaki şekildedir.

"46. Bu şekilde göreve iade edilen kişilere, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödenmeyeceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada da daha önce göreve iade edilenler yönünden iadenin yöntemine ve sonuçlarına dair KHK'lar ile hükümler ihdas edilmiştir. Bu düzenlemeler uyarınca kamu görevine iade edilen kişiler bakımından görevden çıkarmaya ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılarak bu kapsamda göreve başlayanlara geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenmektedir.
47. Sonuç olarak söz konusu başvuru yolunun kamu görevine dönüşe imkan tanıması, buna ilişkin kararların icra yöntemini belirlemesi, anılan kararların icrasının hızlı şekilde gerçekleşmesine ilişkin hükümler içermesi ve göreve iade halinde mali kayıpların telafi edilebilmesine imkan tanıması nedenleriyle potansiyel olarak yeterli giderim sağlama kapasitesine de sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır."


Gelecekte ortaya çıkması muhtemel sorunların önlenmesi açısından OHAL Komisyonu kararı ile görevine iade edilen kamu görevlilerinin geçmişe yönelik mali haklarının ödenmesine ilişkin açık bir yasal düzenleme yapılmasında yarar olduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıca bir konu hakkında kanunda hüküm bulunmayan durumlarda MEMURUN LEHİNE OLACAK ŞEKİLDE UYGULAMAYA GİDİLİR hükmü çerçevesinde GERİYE DÖNÜK MALİ HAKLARIN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ AŞİKARDIR. 

Kaldı ki hata ile ihraç edilen kamu görevlisinin görevine iade edilmesi, ilgili kamu görevlisi hakkında hatalı bir uygulamayla yada iftira ile ihraç edilmiş olduğunu gösterir. Dolayısıyla mağduriyet yaşayan bir memurun geriye dönük maaş ve mali haklarının verilmemesi ikinci bir mağduriyete ve kargaşaya yol açacaktır.

NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN Görevine iade edilen Kamu görevlisinin MALİ HAKLARININ GERİYE DÖNÜK OLARAK ÖDENMESİ ŞARTTIR.www.sabimer.com

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
609 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın